zpět     

ANAMNÉZA

    V prvním díle našeho miniseriálu jsme se připravovali na návštěvu veterinárního pracoviště. V tom dnešním již vstupujeme do veterinární ordinace, resp. nejdříve do čekárny nebo na recepci. Na začátku je potřeba zmínit, že každá návštěva je stresovým faktorem nejen pro Vás, ale především pro Vaše zvíře. Tak jako my mluvíme, sdělujeme si své pocity a podvědomě vnímáme podprahové podněty, umí to i naše zvířata. Rovněž si sdělují a vnímají a stejně jako lidé nějakým způsobem reagují. Z tohoto důvodu by měla každá návšteva probíhat pokus možno v klidné a příjemné atmosféře a v důstojném prostředí.

    Pojďme si objasnit pojem “ANAMNÉZA”. Českým ekvivalentem je slovo “PŘEDCHOROBÍ” a je poměrně zavádějící, protože překlad řeckého slova ANAMNÉSIS zní vzpomínání či rozpomínání. Jedná se tedy o soubor informací ( zase ty informace ), které Váš lékař nezbytně nutně potřebuje pro bližší posouzení zdravotního stavu pacienta. Ve veterinární medicíně je jedná vždy o tzv. nepřímou anamnézu, tedy anamnézu zprostředkovanou třetí stranou, v našem případě majitelem.

    V humánní medicíně jsou vytvořeny a respektovány určité standardy, které je nutno v drobných úpravách aplikovat i v medicíně veterinární tak, aby získané informace byly vyhodnotitelné a vzájemně posouditelné. Sama o sobě se anamnéza dělí na několik částí:

1) Rodinná - plemenná anamnéza - slouží především k posouzení možnosti vzniku dědičně podmíněných onemocnění. Veterinární lékař by měl mít povědomost o plemeně vázaných omenocněních. Majitel zase o onemocněních, kterými trpěly předci jeho zvířete. Tato anemnestická část je ve veterinární medicíně mnohdy velmi obtížně získatelná.
2) Osobní anamnéza - co nejucelenější informace o všech dosud prodělaných onemocněních u daného jedince. Pokud možno v časové ose od nejstarších po nejnovější.
3) Gynekologická anamnéza u samic - se zaměřením na počet porodů a jejich průběhů, četnost potomků, onemocnění pohlavního aparátu a chirurgicko gynekoligických výkonů.
4) Farmakologická anamnéza - informace o současně podávaných lécích, případně o lécích podávaných v minulosti. Součástí farmakologické anamnézy by ve veterinární medicíně měly být i informace o druhu a způsobu výživy.
5) Alergologická anamnéza - zjišťuje všechny možné projevy alergických reakcí a jejich řešení. Může se jednat o lékové a potravní alergie, atopii apod.
6) Sociální anamnéza -  zjištuje životní a pracovní podmínky nemocného. Kde žije, s jakými druhy zvířat přichází do styku, jaké je jeho pracovní využití - společník, sportovní využití atd..
7) Nynější onemocnění - je podstatnou částí anamnézy odebírané od nemocného. Předchozí části anamnézy by měly umožnit lékaři zasadit individuální projevy onemocnění do rámce zdravotního stavu pacienta. Veterinární lékař by měl v této části podrobně zaznamenat postupný vznik a vývoj majitelem vnímaných  příznaků a jejich vztah k činnostem, které pacient prováděl. Důležitou informací je i informace o tom, jak se majitel snažil postupovat před tím, než vyhledal lékařskou pomoc.

    Jste-li u veterinárního lékaře poprvé, měl by od Vás získat ucelený komplex výše zmíněných informací. Při dalších návštěvách může být soubor těchto informací s názvem “ ANAMNÉZA” upraven, případně omezen jen na některé body. Jedinou vyjímkou při získávání anamnézy jsou krizové stavy ( úrazy, záchvatovité stavy, bezvědomí apod. ), kdy se anamnéza omezuje na mechaniznus vzniku příhody, užívané léky a alergie a většinou se odebírána souběžně s probíhajícím ošetřováním.

    Odebírání anamnézy ( terminus technicus pro získávaní anamnestických informací ) by měl probíhat v klidu a bez zbytečného spěchu. Lékař zaznamenává odebrané informace do zdravotní dokumentace pacienta, klade otázky a majitele nechá rozvinout myšlenku, případně klade doplňující otázky. Majitel pacienta by neměl být zbytečně rozptylován, odpovídat by měl jasně, stručně, srozumitelně a hlavně pravdivě. Pokud na lékařovu otázku neznáte odpověď, je lepší říci “nevím”, než si něco vymýšlet. 

    Důkladně odebraná a ve zdravotní dokumentaci zaznamenaná anamnéza je jedním z rozhodujících faktorů pro správné stanovení diagnostického protokolu a úspěšné léčby. Soubor anamnestických údajů z více návštěv formuje celkový obraz o životě pacienta, jeho dlouhodobém zdraví a možných rizicíh onemocnění.

    Tak, máme za sebou první část návštěvy ve veterinární ordinaci - odebrali jsme ANAMNÉZU. Stěžejně jsme se věnovali INFORMACÍM. 

    Na úplný závěr mám pro Vás otázku: Kolik ČASU si myslíte, že zabere kvalitní odběr anamnézy?

    Téma další kapitoly: “STATUS PRAESENS”

 
přátelská veterina

ORDINAČNÍ HODINY

Pondělí - Pátek
Sobota
Neděle
8 - 21 hod.
9 - 21 hod.
9 - 21 hod.

OBJEDNÁNÍ NUTNÉ.

Platit můžete také kartou:

RYCHLÝ KONTAKT

VETERINA VeMaP
Turecká 44
266 01 Malé Přílepy

Tel.: +420 722 347 461
E-mail: kontakt@vemap.cz

SLEDUJTE NÁSCreated by veterinarniweb.cz, 2020